Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Deze Koopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Venerina. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Venerina middels de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Venerina worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Venerina ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Venerina zijn overeengekomen.

Indien (een) bepaling(en) van deze Koopvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Koopvoorwaarden volledig van kracht blijven. Venerina en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Venerina heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de Venerina website te wijzigen.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen gedaan op de website van Venerina zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Venerina behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Een overeenkomst tussen Venerina en de klant komt tot stand nadat de klant:

  • een bestelling heeft geplaatst op de website van Venerina, middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Venerina;
  • het door de klant vervolgens op 'Afrekenen' icoon klikken op de website van Venerina;
  • het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de betaling van de klant, door op de website van Venerina op de 'Verstuur order' icoon te klikken,
  • hierop van Venerina op het emailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Venerina de bestelling van de klant heeft ontvangen (ontvangstbevestiging)

De overeenkomst bevat alle tussen de klant en Venerina gemaakte afspraken en treed in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Venerina.

De administratie van Venerina geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Venerina verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Venerina verrichte leveringen. Venerina erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product;

  • klantgegevens als naam, woonadres en e-mailadres en telefoonnummer van de klant;
  • het ordernummer van de overeenkomst;
  • het e-mailadres en/of telefonnummer van de afdeling van Venerina, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.
  • Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 - Prijzen/tarieven en betaling

Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Indien er voor betaalwijze overmaken is gekozen zijn alle eventuele transactiekosten voor de klant.

Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen tien (10) werkdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Indien er voor betaalwijze overmaken is gekozen en de bestelling 10 werkdagen na factuurdatum nog niet is betaald, zal er een herinnering per e-mail gestuurd worden. Indien wij 10 werkdagen later nog geen betaling of reactie hebben ontvangen, zal de bestelling geannuleerd worden.

Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Venerina gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Venerina te weigeren.

Artikel 4 - Levering/leveringstermijnen

Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Europa, tenzij op de website van Venerina anders is aangegeven.

De levertijd voor Nederland bedraagt maximaal drie (3) werkdagen na datum betaling, voor de rest van Europa bedraagt de levertijd die afhankelijk is van het land, tenzij op de website van Venerina anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

Indien een product onverwachts niet op voorraad is bedraagt de levertijd maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en Venerina. Indien het niet meer leverbaar is zal het bedrag van het product verrekend worden.

Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Venerina overschreden wordt, zal Venerina de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Venerina te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Venerina te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Venerina het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

De door Venerina opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant.

Venerina behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

Venerina is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Venerina, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Venerina zijn voldaan.

Indien de Klant in gebreke blijft de produkten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de Klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden.

Artikel 7 - Risico

Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Venerina. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Venerina kunnen worden uitgesloten.

Artikel 8 - Intellectueel eigendom

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de produkten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Venerina, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Venerina, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 9 - Bestellingen/communicatie

Venerina is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Venerina, dan wel tussen Venerina en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Venerina.

Artikel 10 - Afkoelingsperiode

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Venerina te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) aan Venerina te melden. De klant dient het product - na overleg met Venerina - te sturen naar een door Venerina vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Venerina ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Venerina deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Venerina het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

Venerina behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Venerina of de leverancier van het product) is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Venerina schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Venerina de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Venerina heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 11 - Garanties

Venerina geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

Venerina is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien Venerina, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 12 - Klachten

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Venerina serieus in behandeling worden genomen.

De klant dient een klacht kenbaar te maken per post of per e-mail.

Venerina zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Venerina zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Artikel 13 - Persoonsgegevens

Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor nieuwsbrieven indien de klant dat zelf heeft aangegeven. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Venerina. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Venerina over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Venerina. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Venerina neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. Venerina verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 14 - Contactgegevens Venerina

Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met Venerina via e-mail

Venerina is een geregistreerde handelsmerk, ingeschreven onder nummer 34309318 bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam. Het BTW nummer van Venerina is NL001613191B23.

Artikel 15 - Diversen

Indien de klant aan Venerina schriftelijk opgave doet van een adres, is Venerina gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Venerina een nieuw adres heeft doorgegeven.

Indien door Venerina gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Koopvoorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Venerina deze Koopvoorwaarden soepel toepast.

Venerina is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 16 - Toepasselijke recht en geschillenregeling

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Venerina is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen Venerina en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Amsterdam.